Общи условия

1. Въведение
Добре дошли в нашия сайт – Chetivo.bg
Chetivo.bg представлява информационен сайт с развлекателно съдържание.

Администрирането на този сайт се извършва от определените за това модератори и администратори, които стриктно следят за коректното спазване на предварително заложените оперативни правила на сайта.
Собственикът на сайта и домейна еднолично определя общите условия за използване, които не могат да бъдат нарушавани при оперативно управление на сайта от неговите потребители.
Моля да прочетете внимателно общите условия за ползване на сайта.

1.1 Използайки услугите на Chetivo.bg, Вие се съгласявате с тези условия за ползване. В случай че след като се запознаете с тях, не сте съгласен с техните изисквания и разпоредби, моля, не използвайте услугите на Chetivo.bg.
1.2 Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Chetivo.bg. При изменение на тези условия, промените ще бъдат публикувани на видно място на уеб сайта Chetivo.bg.
1.3. Всякакви промени влизат в сила и се приема, че Вие сте се съгласили с тях, ако в срок от 5 календарни дни след публикуването им вие не заявите изрично писмено, че не сте съгласен с тях.
1.4. В случай че потребителят заяви несъгласия с променените или нови общи услович, договорът с него се счита за автоматично променен и Chetivo.bg има право незабавно да прекрати предоставянето на услугата.

2.Правила.
2.1. Използвайки услугите на Chetivo.bg, Вие се съгласявате да не правите следните неща:
2.1.1. Да не публикувате, разпространявате или да предоставяте по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които противиречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:
– авторски или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или не имуществени права или законни интереси на трети лица.
– представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация.
2.1.2. Да не публикувате порнографски и други нелегални материали.
2.1.3. Да не публикувате и споделяте текстове, които да съдържат сексуални елементи.
2.2. Въпреки че не се ангажираме да проверяваме публикуваната от Вас информация, си запазваме правото да премахваме без предупреждение публикувана информация, когато бъдем известени от правоносители или от компетентен държавен орган за това, че тя не отговаря на Правилата на сайта или на приложимото законодателство.
2.3. На основание чл. 17 от ЗЕТ екипът на сайта не е длъжен да следи или претърсва сайта за информация, нарушаваща нечии авторски права или действащото законодателство. Премахване на съдържание и/или електронни препратки към съдържание, нарушаващо авторски или сродни права, се извършва в срок от 24 часа от подаването на писмен сигнал от правоносител, упълномощено от него лице или компетентен държавен орган. Заявката за премахване на съдържание или електронна препратка трябва да съдържа достатъчно информация и приложени документи, удостоверяващи правата на заявителя. Заявките се изпълняват за посочените линкове. Заявки за определено заглавие не се изпълняват, защото противоречат на правото ни по смислъла на чл. 17 от ЗЕТ. Заявките трябва да съдържат линкове към съдържанието, за което се претендира. Заявки, съдържащи линкове към резулати от търсене или скрийншоти от такива резулатати, не се изпълняват, защото това изисква от екипа на сайта да претърсва и анализира резултатите и да взима субективно решение за всеки един открит резултат, от което задължение той е освободен в чл.17 от ЗЕТ.
2.4. Chetivo.bg не носи отговорност за публикуваната от Вас информация.

3. Ограничаване на отговорността.
3.1. Chetivo.bg не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнота на съобщения, материали или информация, публикувани на нашия сайт.
3.2. Ние не носим отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие достъп на трети лица до публикуваната от вас информация.
3.3. Ние не носим отговорност за вреди, настъпили от неправомерното използване на публикуваната на сайта информация.
3.4. Потребителят е длъжен да обезщети Chetivo.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползвани услуги на Chetivo.bg в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, добрите нрави или Интернет етиката.

4. Правила на услугата
4.1. Всички услуги на Chetivo.bg са безплатни за неговите потребители. Наличната информация на сайта може да бъде използвана само за лични нужди и с некомерсиална цел.